Bekijk hier uw winkelmand. U heeft 0 items - €0.00 euro

Voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden

 
Let Op!

Vanwege tijdelijke afwezigheid
Is levering van de wijn  niet mogelijk.
Voor vragen of opmerkingen  kunt u altijd mailen.

 

 

LWB
Limburgsewijnbestellen.nl

 

Vijgenkampsweg 11
8166 GL Emst
info@limburgsewijnbestellen.nl
KVK nummer: 60097477
BTW-nummer NL101.200.481.B01

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van LWB.
1.2 De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen wordt door LWB uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij de overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.
1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend door LWB schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van LWB worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door LWB ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 

2.1 Alle aanbiedingen van LWB, ongeachte het gebruikte communicatiemiddel,  zijn vrijblijvend en LWB behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, dan wel indien sprake is van publicatie- en/of drukfouten.

2.2. LWB behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren dan wel nadere voorwaarden voorafgaande aan de acceptatie van een bestelling te stellen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt LWB dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling, eventueel onder het stellen van nadere voorwaarden.

2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door LWB. LWB is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. LWB zal bestellingen geplaatst door personen van onder de zestien (16) jaar niet in behandeling nemen.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan geschieden per bank: via iDeal of vooroverschrijving.  

3.3 De bestelling wordt uitgevoerd na ontvangst van betaling per bank of acceptgiro of indien u ons een schriftelijke machtiging tot incasso heeft gegeven. Indien LWB na twee (2) weken geen betaling of schriftelijke machtiging heeft ontvangen, wordt uw bestelling geannuleerd. Deze betalingsvoorwaarden worden nader uitgewerkt in de door u met LWB te sluiten overeenkomst.

3.4 Indien belasting van uw credit card of de incassomachtiging niet heeft plaats kunnen vinden, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag de contractuele rente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door LWB bent u een administratievergoeding van tien euro (€10,-) verschuldigd. Indien LWB haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u naast de wettelijke rente en de administratievergoeding, tevens de incassokosten verschuldigd. Deze bedragen vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag met een minimum van zevenendertig euro en vijftig cent (€ 37,50) exclusief BTW.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is LWB gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien u uw bestelling van zogenaamde “voorinschrijving wijnen” annuleert, is LWB genoodzaakt dertig procent (30%) van het aankoopbedrag in rekening te brengen in verband met onder andere de gemaakte kosten, waaronder bestelling van de wijnen. LWB zal zeventig procent (70%) van het aankoopbedrag retourneren.

Artikel 4. Levering

4.1 De door LWB opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3 Bijdrage aan de bezorging in Nederland is € 6,75 exclusief BTW per adres, ongeacht het bestelde aantal dozen tenzij specifiek anders vermeld, een en ander zoals nader overeengekomen in de door u met LWB te sluiten overeenkomst.

4.4 Levering in Nederland binnen 28 dagen na ontvangst van betaling.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan LWB verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering aan huis op u over.

Artikel 6 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door LWB geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 LWB garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u LWB daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht de overeenkomst binnen zeven (7) werkdagen na aflevering te ontbinden en het product binnen voornoemde termijn aan LWB te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

7.3 Reclamaties over door u bestelde en te betalen goederen die echter niet door u ontvangen zijn, dienen plaats te vinden uiterlijk drie (3) maanden na datum vermeld op de orderbevestiging.

7.4 Reclamaties over vermissingen aangaande leveringen die op uw verzoek niet aan de deur, maar op een alternatieve locatie zijn achtergelaten, zoals bijvoorbeeld voor de deur of in de tuin, worden door LWB als niet-ontvankelijk verklaard indien uit de vervoersbescheiden blijkt dat de levering wel degelijk heeft plaatsgevonden.

7.5 De vorming van wijnsteenzuur is een natuurlijk verschijnsel, dat geen invloed heeft op de kwaliteit van de wijn. Reclames hierover worden niet geaccepteerd.

Artikel 8. Proefgarantie

Alle geleverde wijnen vallen onder LWB garantie. Indien een geleverde wijn niet aan uw verwachtingen voldoet, heeft u de keuze de desbetreffende wijn tegen retournering daarvan te vervangen door een andere wijn, dan wel de productwaarde door LWB te laten restitueren. De gefactureerde verzendkosten blijven ook bij retournering verschuldigd. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
– u dient zich schriftelijk in contact te stellen met onze klantenservice (per brief, fax dan wel e-mail);
– de termijn van een jaar na het ”op dronk” komen van de wijn volgens de mening van LWB is nog niet verstreken;
– alleen volle dozen en onbeschadigde flessen komen voor retournering in aanmerking. Indien het gaat om wijn geleverd in dozen van 12 of meer flessen mogen uit slechts één doos maximaal 2 flessen geopend zijn. In geval van wijn geleverd in dozen van 6 flessen mag slechts één fles geopend zijn;
– in geval het een zgn. mixdoos betreft zal steeds naar een gepaste oplossing worden gezocht;
– in geval van retournering dienen die flessen in de oorspronkelijke verpakking en voorzien van een ingevuld retour formulier (welke op te vragen is bij onze klantenservice) voor transport te worden aangeboden;
– de eventueel bij de oorspronkelijke zending meegeleverde gratis goederen dienen bij de retourzending eveneens te worden bijgevoegd.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en LWB, dan wel tussen LWB en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en LWB, is LWB niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van LWB en mits – bij  een bestelling via de website van LWB – , LWB u op de website heeft geïnformeerd hoe u van ongewilde handelingen op de hoogte kunt geraken, alsmede hoe u eventuele gemaakte fouten in de bestelling kunt herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt.

 

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft LWB in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat LWB gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Euvitis kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan LWB schriftelijk opgave doet van een adres binnen Nederland, is LWB gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan LWB schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door LWB gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat LWB deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met LWB in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door LWB vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 LWB is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11.5 LWB houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. LWB verwerkt uw persoonsgegevens om uw bestelling uit te kunnen voeren en om u te informeren over de activiteiten, producten en diensten van LWB en haar zusterorganisaties. Indien u dit niet wenst of u wenst uw toestemming in te trekken voor het ontvangen van informatie op het door u hiervoor opgegeven e-mail adres, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. Dan wel een e-mail sturen naar info@limburgsewijnbestellen.nl 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *